ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbiedingen overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en

overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert.

Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier

schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de

door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere

gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert.

1.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan com municatie tussen partijen of het verrichten

van rechtshandelingen per e-mail.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege

worden opgelegd.

2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat leverancier

gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven

aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt

gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum

waarop de aanpassing in werking zou treden.

2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de

overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt

betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling

zal cliënt binnen het omzetbelastings kwartaal of binnen het kwartaal van d.d. creditnota factuurdatum betalen.

Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of

ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na

aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit

handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot

vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door

externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door leverancier

gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld

tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

3.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of

dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht

openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze

slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als

vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partij en als zodanig zijn aangeduid.

3.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging

daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de

andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen

dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Leverancier zal de betreffen de

toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft

aan geboden.

3.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn

geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt

gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst

dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

4.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die cliënt

verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te

verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens het tekortschieten in de

betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als

wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van

leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale

uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak

vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor

leverancier totdat cliënt alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan;

leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt alle rechten als

eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de

voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten,

vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening

van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan

leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

5. Risico

5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens

die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke

beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst

ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databe standen, apparatuur of

andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend

materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk

worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveel voudiging van

programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend

recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-over draagbaar aan derden.

6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een

recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk

en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat

rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde

programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt,

dan laat dit de bevoegdheid van leverancier onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag

liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken,

programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te

exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van

intellectuele of industriële eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of

derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of

worden gedaan.

6.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel

betreffende auteurs rechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële

eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te

wijzigen.

6.4 Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de

programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik

van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen

of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van

programmatuur kan maken, zal leverancier cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

6.5 Tenzij leverancier een reservekopie van de programma tuur aan cliënt ter beschikking stelt, mag

cliënt één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter

bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reserve kopie geschiedt

slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voor zien van

dezelfde labels en aanduidingen van auteurs recht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie

artikel 6.3).

6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd

tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor

het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voor waarden sprake is van

‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door leverancier schriftelijk

kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en

websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische

specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze

reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.

6.7 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de

bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of

andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële

eigendom, onder de voorwaarde dat cliënt leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het

bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van

eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten,

informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen

deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten

inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan

leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die cliënt in de

programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door

derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door leverancier zelf

ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken

op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het

oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier

zo mogelijk zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur,

websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven

gebruiken, bijvoorbeeld dooraanpassing van de inbreukmakende onderdelen of doorverwerving van

een gebruiksrecht ten behoeve van cliënt. Indien leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of

nietanders dan op voorhem (financieel) onredelijk bezwaren de wijze kan zorg dragen dat cliënt het

geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal leverancier het geleverde tegen creditering van de

verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terug nemen. Leverancier zal

zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met cliënt. Iedere andere of verdergaande

aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van leverancier wegens schending van rechten van

intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen

aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden

door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of

materialen (i) in een niet door leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door

leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor

de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of

bestemd.

6.8 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan

leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst,

muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waar onder ontwerpmateriaal,

met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal

leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,

gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Medewerking door cliënt; telecommunicatie

7.1 Cliënt zal leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige

en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het

verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van

medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel

beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

7.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de

apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door

leverancier te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en

beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien cliënt programmatuur, websites, materialen, data bestanden of gegevens op een

informatiedrager aan leverancier ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door leverancier

voorgeschreven specificaties.

7.4 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur,

programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking

van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft

leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en

heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te

brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk

recht.

7.5 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt

kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een

werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen

voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voor schriften betreffende arbeidsomstandigheden.

Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die

in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of

nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie

geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van leverancier kenbaar

maken.

7.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van

telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de

tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik

en beheer van leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens

transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze

schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden.

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten

is leverancier gerechtigd cliënt toegang of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier kan

toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk

en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer

aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangsof

identificatiecodes wordt gemaakt.

8. Leveringstermijnen

8.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten

vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend

waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel

mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen

(leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen

schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt leverancier wegens

tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Leverancier

is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen

omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald

kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partij

en een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van

specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen

leverancier en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Beëindiging overeenkomst

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de

andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke

ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor

onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van

redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke

opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden

genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt

een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of

gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling

wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de

onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van

reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer

tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schade vergoeding gehouden. Ingeval van

faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde

programmatuur van rechtswege.

9.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter

uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende

betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat leverancier ten

aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft

gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft

verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd

verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

10.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming

van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor

die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een

duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen

prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal

de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500.000 ((vijfhonderd duizend

Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken

om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade

wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt ontbonden. b.

redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn

oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor

hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het

gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en

de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van

deze voorwaarden; d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover

cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze

voorwaarden.

10.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens

materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan 1.250.000 (één miljoen

tweehonderdvijftig duizend Euro).

10.3 Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken

van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van

door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband

houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle

andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en 10.2, uit welken hoofde dan ook, is

uitgesloten.

10.4 De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en

voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden.

10.5 De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld en deugdelijk

schriftelijk in gebreke stelt, waar bij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt

gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn

verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van

de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schade vergoeding is steeds dat cliënt de schade

zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot

schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan

van de vordering.

10.7 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als

gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede

bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens

indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of

andere materialen.

10.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich

ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

11. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe

verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van

toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers

die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven even als gebrekkigheid van zaken, materialen,

programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven.

11.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht

om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de

overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar

overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen

leverancier en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die

daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het

Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, een en ander

onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd

het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaat regelen.

12.3 Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven,

kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICTmediation reglement van de

Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-media tion conform dit

reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor

partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het

bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICTmediation

passeert en al aanstonds de in artikel 12.2 genoemde geschillenregeling volgt.

COMPUTERSERVICE De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de

Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten op

het gebied van computerservice verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van

gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur.

13 Duur

13.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van

computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeen gekomen duur, bij

gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale

stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de

overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het

einde van de betreffende periode.

14 Uitvoering van de werkzaamheden

14.1 Leverancier verricht de computerservice slechts in opdracht van cliënt. Indien leverancier

krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verricht met

betrekking tot gegevens van cliënt of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in

rekening worden gebracht. Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de

met cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

14.2 Alle door leverancier te verwerken gegevens zullen over eenkomstig de door leverancier te stellen

voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en aangeleverd. Cliënt zal de te verwerken gegevens

brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar leverancier de

computerservice uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening

en risico van cliënt, ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of verzorgd.

14.3 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de communicatie/

computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en

instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers

voldoen aan de specificaties van leverancier.

14.4 Alle door leverancier bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere

zaken blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van

leverancier, ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door

leverancier. Leverancier kan de van cliënt ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde

resultaten van de verwerking onder zich houden totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde

bedragen betaald heeft. 14.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de

computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende

procedures tot gevolg hebben, zal leverancier cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de

kosten van deze verandering voor rekening van cliënt. In dat geval kan cliënt de overeenkomst

schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij

deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde

instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

14.6 Leverancier spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door hem bij de uitvoering van de

computerservice gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan wij zigingen in de door hem in

het kader van zijn dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zal

leverancier tegen zijn gebruikelijke tarieven cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen

voor cliënt.

15. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

15.1 Leverancier voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de

verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Leverancier zal zorgdragen voor

passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen

verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

15.2 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van

persoonsgegevens, daar onder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming

Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aan

meldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn

verkregen. Cliënt zal leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

15.3 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van der den die jegens leverancier mochten

worden ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

15.4 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die

jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke

bewaartermijnen.

16. Garantie

16.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de

resultaten van de bereikbaarheidsservice. Cliënt zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren. Leverancier

staat er niet voor in dat de service foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Indien

gebreken in de resultaten van de service een direct gevolg zijn van producten,

programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor leverancier uit

hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal leverancier de service

herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits cliënt

de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de

resultaten van de service, schriftelijk en gedetailleerd aan leverancier kenbaar maakt. Slechts

indien gebreken in de service aan leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis

uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan leverancier en/of de gebreken het gevolg zijn

van fouten of onvolkomenheden van cliënt, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige

informatie, zal leverancier de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven

aan cliënt in rekening brengen. Indien herstel van aan leverancier toerekenbare gebreken technisch of

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal leverancier de voor de betreffende service door cliënt

verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn. Aan

cliënt komen geen andere rechten wegens gebreken in de service toe dan die welke in deze

garantieregeling zijn beschreven. DIENSTVERLENING De in dit hoofdstuk “Dienstverlening”

vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van

toepassing indien leverancier diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek,

consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen,

ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en

dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden

opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals bereikbaarheidsservice, de ontwikkeling van

programmatuur en onderhoud, onverlet.

17 Uitvoering

17.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in

voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle

diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor

zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het

betreffende resultaat tevens met voldoende bepaald heid is omschreven. Eventuele afspraken

betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier

gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen tot dat cliënt de resultaten

van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden bij de

uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen.

Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de

overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden

opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.

17.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een

bepaalde per soon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen

door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 17.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk

overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier

verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

18. Wijziging en meerwerk

18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of

andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen

dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens

de gebruikelijke tarieven van leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake indien een

systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer

verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke

schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

18.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.1 het

overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse

verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de

uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meer werk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor

ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

18.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliënt

desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra

werkzaamheden of prestaties.

19. Opleidingen, cursussen en trainingen

19.1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus

of training, kan leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling

verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden

beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels.

19.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is

leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere

opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten

plaatsvinden.

20. Detachering

20.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als leverancier een medewerker

(hierna: de gedetacheerde medewerker) aan cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker

onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.

20.2 Leverancier spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de

overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 17.4 inzake vervanging.

20.3 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de

gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet

en cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan leverancier

kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde

medewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier

staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds

mogelijk is, vervallen de aanspraken van cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle

aanspraken van cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt

betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

20.4 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde

medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-) premies voor

sociale verzekeringen. Leverancier vrijwaart cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de

belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale

verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door leverancier van de

gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits cliënt de afwikkeling van de

betreffende aanspraken geheel aan leverancier overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem

alle benodigde informatie en, indien door leverancier gewenst, procesvolmachten verstrekt.

20.5 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor

de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van cliënt tot stand zijn

gekomen. ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van

programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene

voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “Dienstverlening”, van toepassing indien

leverancier in opdracht van cliënt programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze

programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing,

behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en

verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een

gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar

materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over

programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

21. Ontwikkeling van programmatuur

21.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te

ontwikkelen programmatuur aan leverancier ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk

specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden.

Leverancier zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt

te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan cliënt instaat. Indien

partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat

het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een

nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze

prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

21.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juist heid, volledigheid of consistentie van de

aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij

constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten

totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt cliënt slechts het recht tot gebruik van de

programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien envoor zover dit uitdrukkelijk

schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van

de programmatuur gemaakte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld, in

welk geval cliënt gerechtigd zal zijn in deze programma tuur wijzigingen aan te brengen. Indien

leverancier in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan cliënt ter

beschikking te stellen, kan leverancier daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

22. Aflevering, installatie en acceptatie

22.1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt zoveel mogelijk conform de

schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door

leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke

afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en

indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

22.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering

of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing

van de installatie. Gedurende de testperiode is het cliënt niet toegestaan de programmatuur voor

productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen, derhalve ook

indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel

een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de

ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan

leverancier worden gerapporteerd.

22.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien tussen partijen niet een

acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren

installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, danwel b. indien tussen

partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel c. indien

leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 22.5 ontvangt: op het

moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6.6 zijn hersteld, onverminderd

de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 22.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In

afwijking hiervan zal de programmatuur, indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke

acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig

geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

22.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten

bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal cliënt leverancier hierover schriftelijk

gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordttotdat de programmatuur

zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

22.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten

in de zin van artikel 6.6 bevat, zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door

middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich

naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij

leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende

restricties in de programmatuur aan te brengen.

22.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke

verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet

wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van

de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier

om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 25, indien toepasselijk, te

herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de

programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van

gebruikersinterfaces.

22.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de nietacceptatie

van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of

een ander onderdeel onverlet.

22.8 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 22.3 heeft tot gevolg

dat leverancier ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling

en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie

door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de program

matuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel

22.6 betreffende kleine gebreken en artikel 25 betreffende garantie.

22.9 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die

betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de

programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te voeren

installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie. GEBRUIK EN

ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van

programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene

voorwaarden, van toepassing op alle door leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in

dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op

computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd

op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles

met inbegrip van eventueel door leverancier te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk

over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

23. Gebruiksrecht

23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent leverancier cliënt het niet-exclusieve recht tot het

gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen

steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voor waarden bepaalde omvat het

gebruiksrecht van cliënt uit sluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

23.2 De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt

op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen

waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen,

gelden de verwerkingseenheid van cliënt waar op de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het

aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten,

als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele

storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een

andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere

verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

23.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers

waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop

beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een

derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de

programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de

programmatuur uit sluitend ten behoeve van cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen

anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in

het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De bron-code van

de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische

documentatie worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor deze

terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Cliënt erkent dat de broncode een

vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier bevat.

23.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit

zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn

overeengekomen dat cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal

vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.

24. Aflevering, installatie en acceptatie

24.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan

cliënt afleveren en, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen,

de programmatuur bij cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daar omtrent zal

cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daar bij

gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is

leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

24.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de

artikelen 22.2 tot en met 22.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn

overeengekomen, aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van

aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken,

onverminderd de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantie van artikel 25. In alle gevallen

geldt het bepaalde in artikel 22.8 onverminderd.

24.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die

betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de

programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend

geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing

van de installatie.

25 Garantie

25.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin

van artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie

maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie

maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier

garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of

dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de

programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval

leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.

Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien

sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan leverancier

toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest

hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder

de garantie. De garantieverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van

leverancier wijzigingen in de programmatuur aan brengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op

onredelijke gronden zal worden onthouden.

25.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier is

gerechtigd tijde lijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in

de programmatuur aan te brengen.

25.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 25.1

bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten

welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

26 Onderhoud

26.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de

gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal cliënt overeenkomstig de

gebruikelijke procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan

leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich naar beste vermogen inspannen

fouten in de zin van artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies

van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door leverancier te

bepalen wijze en termijn aan cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke

oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan

te brengen. Bij gebreke van uit drukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de gecorrigeerde

programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren,

tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij

uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

26.2 Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere

gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

26.3 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen

indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan leverancier toe

te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd. Herstel

van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

26.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal leverancier bij het beschikbaar komen van

verbeterde versies van de programmatuur deze aan cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het

beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van

eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude

versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan

leverancier van cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor

de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

26.5 Indien cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de over eenkomst tot terbeschikkingstelling van

de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met leverancier is aangegaan, kan leverancier niet

gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

26.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die

betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode

verschuldigd.

27. Programmatuur van toeleverancier

27.1 Indien en voor zover leverancier programmatuur van der den aan cliënt ter beschikking stelt,

zullen, mits dat door leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die

programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het

bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voor waarden van derden. Deze

voorwaarden liggen voor cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze voorwaarden aan

cliënt op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden

in de verhouding tussen cliënt en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van

toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene

voorwaarden onverkort. VERKOOP VAN APPARATUUR De in dit hoofdstuk “Verkoop van

apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden,

van toepassing indien leverancier apparatuur aan cliënt verkoopt. Voor zover de strekking van de

navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip ‘apparatuur’ tevens losse

onderdelen van apparatuur begrepen.

28. Selectie van apparatuur, aflevering en risico

28.1 Cliënt draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Leverancier staat er niet voor

in dat de apparatuur geschikt is voor het door cliënt beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke

koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn

gespecificeerd.

28.2 De door leverancier aan cliënt verkochte apparatuur zal aan cliënt worden afgeleverd op de plaats

van het magazijn van leverancier. Slechts indien dit schriftelijk is over eengekomen, zal leverancier de

aan cliënt verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op een door cliënt aan te wijzen plaats.

Leverancier zal cliënt zo mogelijk tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij

of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door leverancier

aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.

28.3 Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen

koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet

begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voor zieningen

e.d..

28.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op cliënt bij aflevering

aan cliënt. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van cliënt, gebruik

wordt gemaakt van een ver voerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de

apparatuur echter reeds over op cliënt op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.

28.5 Leverancier zal de apparatuur verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven.

Indien cliënt een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daar aan verbonden meerkosten

voor zijn rekening zijn. Cliënt zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door leveran cier geleverde

producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende

overheidsvoorschriften. Cliënt vrijwaart leverancier voor aan spraken van derden wegens niet-naleving

van dergelijke voorschriften.

29. Omgevingseisen en installatie

29.1 Cliënt draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door leverancier in voorkomend geval

gespecificeerde vereisten voor de apparatuur (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid,

technische omgevingseisen e.d.).

29.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal leverancier de apparatuur

installeren of laten installeren. In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door

leverancier is niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur of tot het uitvoeren

van dataconversie.

29.3 Indien leverancier zich heeft verbonden tot installatie zal cliënt vóór aflevering van de apparatuur

een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en

telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies

van leverancier opvolgen.

29.4 Cliënt zal leverancier voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen

tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van leverancier.

30 Garantie

30.1 Leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en

fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie

of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een

periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij leverancier zijn gemeld. Indien

herstel naar het redelijk oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan

herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is leverancier gerechtigd de apparatuur kosteloos te

vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. Dataconversie

die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen

onderdelen worden eigendom van leverancier. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of

fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig

gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien cliënt zonder

toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door leverancier in

het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Leverancier zal een

zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

30.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier

in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

30.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 30.1

bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten

welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

31. Apparatuur van toeleverancier

31.1 Indien en voor zover leverancier apparatuur van derden aan cliënt levert, zullen, mits dat door

leverancier schriftelijk aan cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van

die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze

voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voor waarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor

cliënt ter inzage bij leverancier en leverancier zal deze aan cliënt kosteloos op zijn verzoek toezenden.

Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen cliënt en

leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing

worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort. ONDERHOUD VAN

APPARATUUR De in dit hoofdstuk “Onderhoud van apparatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de

Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier en cliënt een

overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

32. Duur van de onderhoudsverplichting

32.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen

overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

32.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwij gend voor de oorspronkelijke periode

verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een

opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

33. Onderhoud

33.1 De inhoud en omvang van de door leverancier te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel

bijbehorende service niveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden

vastgelegd. Bij gebreke daarvan is leverancier verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen

storingen die naar behoren door cliënt bij leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te

verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen

aan de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur.

Van een storing is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.

33.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij leverancier geldende werkdagen en werkuren.

33.3 Leverancier behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te

schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden

voordoen die, naar het oordeel van leverancier, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid

van medewerkers van leverancier met zich meebrengen.

33.4 Leverancier draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur.

Leverancier zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden

registreren en vastleggen in zijn administratie. Leverancier zal cliënt op eerste verzoek inzage

verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

33.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van leverancier noodzakelijk is

om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom

van leverancier.

34. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

34.1 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, leverancier daarvan in

kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige mede werker van cliënt opgestelde

gedetailleerde omschrijving van de storing. Cliënt is gehouden het personeel van leverancier of door

leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige

noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan leverancier ten behoeve van de onder

houdswerkzaamheden ter beschikking te stellen.

34.2 Op verzoek van leverancier zal een ter zake kundige werknemer van cliënt voor raadpleging bij

onderhouds werkzaamheden aanwezig zijn. Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van cliënt uit te

voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

34.3 Cliënt is bevoegd niet door leverancier geleverde apparatuur en systemen op de aan client

verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door leverancier geleverde programmatuur te

installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het

aansluiten van niet door leverancier geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door leverancier

geleverde programmatuur, zijn voor rekening van cliënt.

34.4 Indien het naar het oordeel van leverancier voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de

verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal cliënt deze

andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter

beschikking van leverancier stellen.

34.5 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van

leverancier behoort, dient door cliënt ter beschikking te worden gesteld.

34.6 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig

zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uit drukkelijk niet over

voornoemde voorzieningen en aan sluitingen uit.

34.7 Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de

periode dat leverancier deze onder zich heeft voor de onderhoudswerk zaamheden. Het wordt aan

cliënt overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan leverancier voor onderhoud aan

te bieden draagt cliënt er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data

een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.

34.8 Leverancier aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is

opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

34.9 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking

hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

35. Uitsluitingen

35.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit

onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in

communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van

apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de

verplichtingen van leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen cliënt apart in rekening

worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

 

35.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

• het vervangen van verbruiksartikelen door externe partijen.

• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die

geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan leverancier;

• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;

• modificaties aan apparatuur;

• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

 

36.0 retourneren

• het retourneren van een Gappy voertuig kan onder andere alleen maar indien er niet meer dan 100 km in is gereden. 

• tevens moet er een gegrondigde reden zijn, zoals bijvoorbeeld het overlijden van de bestuurder.

• Na overschrijving op postkantoor wordt het een marge voertuig waardoor het voertuig zijn 'nieuw' status verliest, en in waarde is gedaald. Denk hierbij aan minimaal het BTW bedrag. 

Het voertuig kan dan niet meer als nieuwe worden verkocht en er heeft dan reeds afschrijving plaatsgevonden.

• Na het op naam zetten door de klant vervalt het recht op 'spijt hebben na aankoop' of zonder reden te mogen annuleren.

De wijze van aankoop, al dan niet online, geeft geen retourneer rechten op geen enkele basis na het overschrijven van het voertuig.

Deze voorwaarden geldt zowel voor zakelijke klanten alsmede particulieren.

• Als adviespunt kunnen wij de klant wel helpen aan een oplossing. Dit kan een ondersteuning zijn om het voertuig te verkopen voor de klant. Inruilen op een ander voertuig is wellicht een optie.

 

37.0 Levering bereikbaarheid in telefonie

37.1 Mobiele telefoons worden uitsluitend geleverd inclusief screenprotector en bumper. Zonder deze accessoires zouden wij geen winst kunnen maken. Wij werken met kostprijzen en zullen de aangeboden verkoopprijs moeten wijzigen als de kostprijs ook wijzigt.

Bij vragen of opmerkingen kunt u ons contacten.